Thông báo về việc cho học viên và sinh viên nghỉ học do dịch cúm virus Corona
01/02/2020

Thời gian nghỉ học: từ ngày 03/2/2020 đến hết ngày 09/2/2020.

Các học phần tổ chức thi từ ngày 03/2/2020 đến ngày 07/2/2020 điều chỉnh lùi sau ngày 09/2/2020. Lịch cụ thể sẽ thông báo sau trên cổng thông tin.Tập tin đính kèm