Thông báo danh sách thi lại cập nhật đến 13/05/2020
13/05/2020

Mã SV Họ lót Tên Mã HP Tên HP Ngày thi Giờ Phòng thi
1569020005 Nguyễn Thị Hương 281046 Tâm lý học TDTT 20/05/2020 7h00 1.A2.108
1569020005 Nguyễn Thị Hương 182005 Giáo dục học 25/05/2020 7h00 1.A5.111
1762030021 Nguyễn Đức Tùng 198025 Đường lối cách mạng của ĐCS VN 25/05/2020 7h00 1.A5.110
1762030021 Nguyễn Đức Tùng 196046 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 2 26/05/2020 7h00 1.A5.111