Thông báo danh sách thi lại cập nhật đến 10/06/2020
10/06/2020 - Lượt xem: 67

Mã SV Họ lót Tên Môn Ngày thi Thời gian
thi
Phòng thi
1669070006 Lương Văn  Ân Kinh tế môi trường (Địa lý) 16/06/2020 7h00 1.A6.224
1689070022 Phạm Bá  Anh Kinh tế môi trường (Địa lý) 16/06/2020 7h00 1.A6.224
1669070002 Trương Quang  Anh Kinh tế môi trường (Địa lý) 16/06/2020 7h00 1.A6.224
1668010004 Trịnh Việt  Anh Luật an sinh xã hội 16/06/2020 7h00 1.A6.224
1569000005 Thao Mái Cho Bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng việt 19/06/2020 7h00 2.A4.101
1768010032 Lê Nguyên  Cường Pháp luật về phòng chống tham nhũng 16/06/2020 7h00 1.A6.224
1689070029 Lê Văn  Đông Kinh tế môi trường (Địa lý) 16/06/2020 7h00 1.A6.224
1669070011 Phạm Thị  Hoá học đại cương 16/06/2020 7h00 1.A6.224
1689070031 Đỗ Thị Phương  Linh Kinh tế môi trường (Địa lý) 16/06/2020 7h00 1.A6.224
1789070010 Tào Khánh  Ly Kinh tế môi trường (Địa lý) 16/06/2020 7h00 1.A6.224
1668010032 Tống Thị  Mai Luật an sinh xã hội 16/06/2020 7h00 1.A6.224
1689070023 Vi Thị  Phuồng Kinh tế môi trường (Địa lý) 16/06/2020 7h00 1.A6.224
1769070013 Lê Thị  Phương Pháp luật đại cương 22/06/2020 14h00 1.A3.103
1669070030 Phùng Thị Mai  Phương Kinh tế môi trường (Địa lý) 16/06/2020 7h00 1.A6.224
1689070024 Lưu Ngọc  Quân Kinh tế môi trường (Địa lý) 16/06/2020 7h00 1.A6.224
1768010027 Phạm Thu  Thủy Pháp luật về phòng chống tham nhũng 16/06/2020 7h00 1.A6.224
1689070020 Lê Xuân  Tiến Kinh tế môi trường (Địa lý) 16/06/2020 7h00 1.A6.224
1768010029 Lê Thị Thu  Trang Pháp luật về phòng chống tham nhũng 16/06/2020 7h00 1.A6.224
1768010030 Nguyễn Chí  Tuân Pháp luật về phòng chống tham nhũng 16/06/2020 7h00 1.A6.224
1689070025 Lê Viết  Tuấn Kinh tế môi trường (Địa lý) 16/06/2020 7h00 1.A6.224
168401T512 Lê Thị Xuân Phân tích hoạt động kinh doanh 16/06/2020 7h00 1.A6.224
168401T512 Lê Thị Xuân Luật kinh tế 19/06/2020 7h00 1.A5.222