Danh sách thi chuẩn đầu ra ngày ngày 13/6 và 15/6
10/06/2020

Danh sách SV dự thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra
theo KNLNN 6 bậc ngày thi 13/6-15/6/2020 

 

STT Mã SV Họ lót Tên Mã lớp Kỹ năng
(Nghe, đọc, viết)
Kỹ năng 
(Thi nói)
Ngày thi Buổi thi Phòng thi Ngày thi Buổi thi Phòng thi
1 1769000043 Nguyễn Khánh An   13.06.20 Sáng A5.401 13.06.20 Chiều A5.405
2 1769000001 Vũ Lê Tuấn An   13.06.20 Sáng A5.401 13.06.20 Chiều A5.405
3 1669070006 Lương Văn Ân   13.06.20 Sáng A5.401 13.06.20 Chiều A5.405
4 1664020002 Nguyễn Ngọc Anh   13.06.20 Sáng A5.401 13.06.20 Chiều A5.405
5 1669010001 Cầm Thị Vân Anh   13.06.20 Sáng A5.401 13.06.20 Chiều A5.405
6 1769000002 Ngô Lâm Anh   13.06.20 Sáng A5.401 13.06.20 Chiều A5.405
7 1669070001 Lê Nguyên Anh   13.06.20 Sáng A5.401 13.06.20 Chiều A5.405
8 1769010118 Tào Thị Minh Ánh   13.06.20 Sáng A5.401 13.06.20 Chiều A5.405
9 1669070007 Hà Sơn Bình   13.06.20 Sáng A5.401 13.06.20 Chiều A5.405
10 1562030004 Nguyễn Văn Chất   13.06.20 Sáng A5.401 13.06.20 Chiều A5.405
11 1769010004 Mai Linh Chi   13.06.20 Sáng A5.401 13.06.20 Chiều A5.405
12 1769010179 Trương Thị Chi   13.06.20 Sáng A5.401 13.06.20 Chiều A5.405
13 1769010119 Phạm Thị Khánh Chi   13.06.20 Sáng A5.401 13.06.20 Chiều A5.405
14 1669000053 Nguyễn Đình Chính   13.06.20 Sáng A5.401 13.06.20 Chiều A5.405
15 1661030012 Lữ Trọng Chung   13.06.20 Sáng A5.401 13.06.20 Chiều A5.405
16 1663020008 Quách Văn Chuyền   13.06.20 Sáng A5.401 13.06.20 Chiều A5.405
17 1562030006 Tào Trọng Đạt   13.06.20 Sáng A5.401 13.06.20 Chiều A5.405
18 1669020005 Phan Văn Di   13.06.20 Sáng A5.401 13.06.20 Chiều A5.405
19 1769010120 Lữ Thị Diệu   13.06.20 Sáng A5.401 13.06.20 Chiều A5.405
20 1763050008 Lê Thị  Đức   13.06.20 Sáng A5.401 13.06.20 Chiều A5.405
21 1764030005 Lê Anh Đức   13.06.20 Sáng A5.401 13.06.20 Chiều A5.405
22 1769010121 Trần Thị Dung   13.06.20 Sáng A5.401 13.06.20 Chiều A5.405
23 1769010006 Nguyễn Thị Dung   13.06.20 Sáng A5.401 13.06.20 Chiều A5.405
24 1769010064 Nhữ Thị Dung   13.06.20 Sáng A5.401 13.06.20 Chiều A5.405
25 1662030004 Đỗ Văn Dũng   13.06.20 Sáng A5.401 13.06.20 Chiều A5.405
26 1662030005 Trần Văn Dương   13.06.20 Sáng A5.401 13.06.20 Chiều A5.405
27 1769010065 Lê Thị  Duyên   13.06.20 Sáng A5.401 13.06.20 Chiều A5.405
28 1764030007 Nguyễn Thị Quỳnh Giang   13.06.20 Sáng A5.401 13.06.20 Chiều A5.405
29 1769010008 Nguyễn Thị Giang   13.06.20 Sáng A5.401 13.06.20 Chiều A5.405
30 1764010015 Ngô Thị   13.06.20 Sáng A5.401 13.06.20 Chiều A5.405
31 1769010184 Mai Thị   13.06.20 Sáng A5.401 13.06.20 Chiều A5.406
32 1669070011 Phạm Thị   13.06.20 Sáng A5.401 13.06.20 Chiều A5.406
33 1764010085 Trịnh Minh Hằng   13.06.20 Sáng A5.401 13.06.20 Chiều A5.406
34 1769010127 Hồ Thúy Hằng   13.06.20 Sáng A5.401 13.06.20 Chiều A5.406
35 1769010186 Hà Thị Hằng   13.06.20 Sáng A5.401 13.06.20 Chiều A5.406
36 1769010012 Nguyễn Thị Hằng   13.06.20 Sáng A5.401 13.06.20 Chiều A5.406
37 1669010124 Đặng Thị Hằng   13.06.20 Sáng A5.401 13.06.20 Chiều A5.406
38 1769010072 Hoàng Hồng Hạnh   13.06.20 Sáng A5.401 13.06.20 Chiều A5.406
39 1769010129 Lê Thị Hồng Hạnh   13.06.20 Sáng A5.401 13.06.20 Chiều A5.406
40 1769010014 Lê Thị  Hạnh   13.06.20 Sáng A5.401 13.06.20 Chiều A5.406
41 1769010071 Vi Thị Hạnh   13.06.20 Sáng A5.401 13.06.20 Chiều A5.406
42 1769010189 Nguyễn Hồng Hạnh   13.06.20 Sáng A5.401 13.06.20 Chiều A5.406
43 1769010190 Nguyễn Thị Minh Hạnh   13.06.20 Sáng A5.401 13.06.20 Chiều A5.406
44 1769000010 Vi Văn Hiến   13.06.20 Sáng A5.401 13.06.20 Chiều A5.406
45 1769000054 Lê Thị  Hiền   13.06.20 Sáng A5.401 13.06.20 Chiều A5.406
1 1662030010 Phạm Đình Hiếu   13.06.20 Sáng A5.402 13.06.20 Chiều A5.406
2 1661070004 Bùi Ngọc Hiếu   13.06.20 Sáng A5.402 13.06.20 Chiều A5.406
3 1769010193 Lê Thị Hiếu   13.06.20 Sáng A5.402 13.06.20 Chiều A5.406
4 1769010132 Lê Thị Hoa   13.06.20 Sáng A5.402 13.06.20 Chiều A5.406
5 1669070015 Lê Thị Ngân Hoa   13.06.20 Sáng A5.402 13.06.20 Chiều A5.406
6 1663020020 Hà Trọng Hòa   13.06.20 Sáng A5.402 13.06.20 Chiều A5.406
7 1769010194 Cầm Thị Hồng Hoàn   13.06.20 Sáng A5.402 13.06.20 Chiều A5.406
8 1662030011 Nguyễn Huy Hoàng   13.06.20 Sáng A5.402 13.06.20 Chiều A5.406
9 1769010077 Nguyễn Thị Hồng   13.06.20 Sáng A5.402 13.06.20 Chiều A5.406
10 1769010020 Bùi Thị Huệ   13.06.20 Sáng A5.402 13.06.20 Chiều A5.406
11 1764010024 Nguyễn Thị Thu Hương   13.06.20 Sáng A5.402 13.06.20 Chiều A5.406
12 1764010025 Lê Thị  Hường   13.06.20 Sáng A5.402 13.06.20 Chiều A5.406
13 1567010035 Hoàng Thị Hường   13.06.20 Sáng A5.402 13.06.20 Chiều A5.406
14 1764010026 Lê Khánh Huyền   13.06.20 Sáng A5.402 13.06.20 Chiều A5.406
15 1769070008 Phạm Trung Kiên   13.06.20 Sáng A5.402 13.06.20 Chiều A5.406
16 1769010243 Trương Thị   13.06.20 Sáng A5.402 13.06.20 Chiều A5.407
17 1769010138 Trương Thị Thu   13.06.20 Sáng A5.402 13.06.20 Chiều A5.407
18 1769010201 Lê Thị Lệ   13.06.20 Sáng A5.402 13.06.20 Chiều A5.407
19 1663050013 Lê Thị Hoài  Linh   13.06.20 Sáng A5.402 13.06.20 Chiều A5.407
20 1664010081 Trần Ngọc Linh   13.06.20 Sáng A5.402 13.06.20 Chiều A5.407
21 1764030012 Trương Thị Phương Linh   13.06.20 Sáng A5.402 13.06.20 Chiều A5.407
22 1666010009 Lê Diệu Linh   13.06.20 Sáng A5.402 13.06.20 Chiều A5.407
23 1769000018 Nguyễn Thị Linh   13.06.20 Sáng A5.402 13.06.20 Chiều A5.407
24 1769010140 Nguyễn Thị Linh   13.06.20 Sáng A5.402 13.06.20 Chiều A5.407
25 1769010245 Hà Thị Khánh Linh   13.06.20 Sáng A5.402 13.06.20 Chiều A5.407
26 1769010084 Hoàng Thị Mỹ Linh   13.06.20 Sáng A5.402 13.06.20 Chiều A5.407
27 1769000016 Nguyễn Thị Mỹ Linh   13.06.20 Sáng A5.402 13.06.20 Chiều A5.407
28 1769010205 Trần Thị Hồng Lĩnh   13.06.20 Sáng A5.402 13.06.20 Chiều A5.407
29 1763050004 Nguyễn Thành  Luân   13.06.20 Sáng A5.402 13.06.20 Chiều A5.407
30 1769010206 Trương Thị Luyến   13.06.20 Sáng A5.402 13.06.20 Chiều A5.407
31 1769000020 Lê Thị Luyến   13.06.20 Sáng A5.402 13.06.20 Chiều A5.407
32 1769010241 Trương Lưu Ly   13.06.20 Sáng A5.402 13.06.20 Chiều A5.407
33 1769010207 Hà Minh   13.06.20 Sáng A5.402 13.06.20 Chiều A5.407
34 1766090004 Đàm Thị Mai   13.06.20 Sáng A5.402 13.06.20 Chiều A5.407
35 1768010013 Nguyễn Như Mai   13.06.20 Sáng A5.402 13.06.20 Chiều A5.407
36 1769010208 Nguyễn Thị Mai   13.06.20 Sáng A5.402 13.06.20 Chiều A5.407
37 1763020019 Nguyễn Văn Mão   13.06.20 Sáng A5.402 13.06.20 Chiều A5.407
38 1769000021 Hà Phương Nam   13.06.20 Sáng A5.402 13.06.20 Chiều A5.407
39 1769010210 Trần Thị Nên   13.06.20 Sáng A5.402 13.06.20 Chiều A5.407
40 1569000135 Nguyễn Thị Nết   13.06.20 Sáng A5.402 13.06.20 Chiều A5.407
41 1769000064 Hoàng Thị Nga   13.06.20 Sáng A5.402 13.06.20 Chiều A5.407
42 1769010034 Lê Thị Nga   13.06.20 Sáng A5.402 13.06.20 Chiều A5.407
43 1769010149 Bùi Thị Ngân   13.06.20 Sáng A5.402 13.06.20 Chiều A5.407
44 1769010213 Bùi Thị Nghĩa   13.06.20 Sáng A5.402 13.06.20 Chiều A5.407
45 1763050005 Nguyễn Thị Bích Ngọc   13.06.20 Sáng A5.402 13.06.20 Chiều A5.407
1 1769000067 Nguyễn Thị Nguyệt   13.06.20 Chiều A5.401 13.06.20 Sáng A5.405
2 1769000025 Cầm Thị Nhàn   13.06.20 Chiều A5.401 13.06.20 Sáng A5.405
3 1764010047 Hà Thị Nhung   13.06.20 Chiều A5.401 13.06.20 Sáng A5.405
4 1766060024 Đỗ Thị Nhung   13.06.20 Chiều A5.401 13.06.20 Sáng A5.405
5 1669000081 Lò Thị Hồng Nhung   13.06.20 Chiều A5.401 13.06.20 Sáng A5.405
6 1769000070 Lê Hồng  Nhung   13.06.20 Chiều A5.401 13.06.20 Sáng A5.405
7 1769010217 Nguyễn Thị Hồng Nhung   13.06.20 Chiều A5.401 13.06.20 Sáng A5.405
8 1769010097 Lê Thị Nhường   13.06.20 Chiều A5.401 13.06.20 Sáng A5.405
9 1763050011 Mai Thị Oanh   13.06.20 Chiều A5.401 13.06.20 Sáng A5.405
10 1769010218 Phạm Thị  Oanh   13.06.20 Chiều A5.401 13.06.20 Sáng A5.405
11 1769000072 Phạm Hoài Phương   13.06.20 Chiều A5.401 13.06.20 Sáng A5.405
12 1769010155 Mai Thị Phương   13.06.20 Chiều A5.401 13.06.20 Sáng A5.405
13 1769010156 Lương Thị Phương   13.06.20 Chiều A5.401 13.06.20 Sáng A5.405
14 1769010041 Phạm Thị  Phương   13.06.20 Chiều A5.401 13.06.20 Sáng A5.405
15 1769010220 Lê Thị  Phương   13.06.20 Chiều A5.401 13.06.20 Sáng A5.405
16 1562030021 Trịnh Trọng Phượng   13.06.20 Chiều A5.401 13.06.20 Sáng A5.405
17 1769010100 Trương Thị Phượng   13.06.20 Chiều A5.401 13.06.20 Sáng A5.405
18 1662030019 Lê Đình Quý   13.06.20 Chiều A5.401 13.06.20 Sáng A5.405
19 1764010050 Lê Thị Quý   13.06.20 Chiều A5.401 13.06.20 Sáng A5.405
20 1769010157 Đỗ Thị Tú Quyên   13.06.20 Chiều A5.401 13.06.20 Sáng A5.405
21 1769010221 Trần Thị  Quyên   13.06.20 Chiều A5.401 13.06.20 Sáng A5.405
22 1764010051 Nguyễn Thị Quỳnh   13.06.20 Chiều A5.401 13.06.20 Sáng A5.405
23 1666060012 Nguyễn Thị Như Quỳnh   13.06.20 Chiều A5.401 13.06.20 Sáng A5.405
24 1769010158 Bùi Thị Quỳnh   13.06.20 Chiều A5.401 13.06.20 Sáng A5.405
25 1769010222 Nguyễn Thị Quỳnh   13.06.20 Chiều A5.401 13.06.20 Sáng A5.405
26 1763050006 Mai Văn Sao   13.06.20 Chiều A5.401 13.06.20 Sáng A5.405
27 1663020044 Trịnh Xuân Sơn   13.06.20 Chiều A5.401 13.06.20 Sáng A5.405
28 1764020085 Phùng Quang Sơn   13.06.20 Chiều A5.401 13.06.20 Sáng A5.405
29 1769000078 Bùi Văn Sơn   13.06.20 Chiều A5.401 13.06.20 Sáng A5.405
30 1761030033 Lê Bá Tâm   13.06.20 Chiều A5.401 13.06.20 Sáng A5.405
31 1769010045 Nguyễn Thanh Tâm   13.06.20 Chiều A5.401 13.06.20 Sáng A5.406
32 1769010046 Lê Thị Huyền Thanh   13.06.20 Chiều A5.401 13.06.20 Sáng A5.406
33 1769010104 Lê Thị Thanh   13.06.20 Chiều A5.401 13.06.20 Sáng A5.406
34 1662030025 Bùi Đức Thành   13.06.20 Chiều A5.401 13.06.20 Sáng A5.406
35 1766060026 Nguyễn Đức  Thành   13.06.20 Chiều A5.401 13.06.20 Sáng A5.406
36 1768010024 Lê Khắc Thành   13.06.20 Chiều A5.401 13.06.20 Sáng A5.406
37 1769010238 Cầm Thị Thành   13.06.20 Chiều A5.401 13.06.20 Sáng A5.406
38 1764010053 Lê Thị Thảo   13.06.20 Chiều A5.401 13.06.20 Sáng A5.406
39 1769000080 Đỗ Văn Thiệu   13.06.20 Chiều A5.401 13.06.20 Sáng A5.406
40 1662030026 Lê Bá  Thực   13.06.20 Chiều A5.401 13.06.20 Sáng A5.406
41 1569020021 Mạch Thị Thương   13.06.20 Chiều A5.401 13.06.20 Sáng A5.406
42 1769000082 Quách Thị Thúy   13.06.20 Chiều A5.401 13.06.20 Sáng A5.406
43 1769010228 Nguyễn Thị Thúy   13.06.20 Chiều A5.401 13.06.20 Sáng A5.406
44 1769000035 Chu Thị Thúy   13.06.20 Chiều A5.401 13.06.20 Sáng A5.406
45 1766060028 Phạm Thị  Thủy   13.06.20 Chiều A5.401 13.06.20 Sáng A5.406
1 1661070010 Lê Trọng Tiến   13.06.20 Chiều A5.402 13.06.20 Sáng A5.406
2 1662030021 Hoàng Minh Tiến   13.06.20 Chiều A5.402 13.06.20 Sáng A5.406
3 1662030022 Lê Văn Tình   13.06.20 Chiều A5.402 13.06.20 Sáng A5.406
4 1563050026 Phạm Việt Toàn   13.06.20 Chiều A5.402 13.06.20 Sáng A5.406
5 1669070045 Ngô Thị Ngọc Trâm   13.06.20 Chiều A5.402 13.06.20 Sáng A5.406
6 1664010109 Vũ Thị Thu Trang   13.06.20 Chiều A5.402 13.06.20 Sáng A5.406
7 1764030021 Ngô Thị  Trang   13.06.20 Chiều A5.402 13.06.20 Sáng A5.406
8 1766090007 Nguyễn Thị  Trang   13.06.20 Chiều A5.402 13.06.20 Sáng A5.406
9 1769000037 Đỗ Huyền Trang   13.06.20 Chiều A5.402 13.06.20 Sáng A5.406
10 1769010168 Lê Thị Hoài  Trang   13.06.20 Chiều A5.402 13.06.20 Sáng A5.406
11 1769000083 Phạm Huyền Trang   13.06.20 Chiều A5.402 13.06.20 Sáng A5.406
12 1769010167 Lê Thị Kiều Trang   13.06.20 Chiều A5.402 13.06.20 Sáng A5.406
13 1769010169 Vi Thị Trang   13.06.20 Chiều A5.402 13.06.20 Sáng A5.406
14 1769010165 Lê Thị Huyền Trang   13.06.20 Chiều A5.402 13.06.20 Sáng A5.406
15 1769010051 Nguyễn Thị Trang   13.06.20 Chiều A5.402 13.06.20 Sáng A5.406
16 1769010111 Trương Thị Thu Trang   13.06.20 Chiều A5.402 13.06.20 Sáng A5.407
17 1769010230 Bùi Thị Thu Trang   13.06.20 Chiều A5.402 13.06.20 Sáng A5.407
18 1769010055 Trần Thị Lan Trinh   13.06.20 Chiều A5.402 13.06.20 Sáng A5.407
19 1769010234 Lê Thị Trinh   13.06.20 Chiều A5.402 13.06.20 Sáng A5.407
20 1662030028 Lê Ngọc  Trường   13.06.20 Chiều A5.402 13.06.20 Sáng A5.407
21 1662030023 Lê Đình   13.06.20 Chiều A5.402 13.06.20 Sáng A5.407
22 1769000040 Lê Thị   13.06.20 Chiều A5.402 13.06.20 Sáng A5.407
23 1662030024 Hoàng Anh Tùng   13.06.20 Chiều A5.402 13.06.20 Sáng A5.407
24 1764030031 Hoàng Minh Tươi   13.06.20 Chiều A5.402 13.06.20 Sáng A5.407
25 1566010050 Hoàng Thị Ước   13.06.20 Chiều A5.402 13.06.20 Sáng A5.407
26 1769000042 Nguyễn Thị Vân   13.06.20 Chiều A5.402 13.06.20 Sáng A5.407
27 1769010113 Hà Thị Vân   13.06.20 Chiều A5.402 13.06.20 Sáng A5.407
28 1769010171 Nguyễn Thị Cẩm Vân   13.06.20 Chiều A5.402 13.06.20 Sáng A5.407
29 1769010200 Lê Thị Lâm Vân   13.06.20 Chiều A5.402 13.06.20 Sáng A5.407
30 1766060031 Nguyễn Xuân Vinh   13.06.20 Chiều A5.402 13.06.20 Sáng A5.407
31 1761030045 Nguyễn Minh Vương   13.06.20 Chiều A5.402 13.06.20 Sáng A5.407
32 1769010236 Nguyễn Thanh Xuân   13.06.20 Chiều A5.402 13.06.20 Sáng A5.407
33 1669070048 Đỗ Thị Xuân   13.06.20 Chiều A5.402 13.06.20 Sáng A5.407
34 1769010114 Lê Thị Như Ý   13.06.20 Chiều A5.402 13.06.20 Sáng A5.407
35 1763050009 Lê Thị Yến   13.06.20 Chiều A5.402 13.06.20 Sáng A5.407
1 176C700006 Nguyễn Hải Cường 13.06.20 Chiều A5.402-1 13.06.20 Sáng A5.407-1
2 156C700025 Trịnh Thị Thanh Huyền 13.06.20 Chiều A5.402-1 13.06.20 Sáng A5.407-1
3 156C700030 Hoàng Thùy Linh 13.06.20 Chiều A5.402-1 13.06.20 Sáng A5.407-1
4 176C740005 Phạm Thị  Nhàn 13.06.20 Chiều A5.402-1 13.06.20 Sáng A5.407-1
5 176C680021 Đinh Thị Phượng 13.06.20 Chiều A5.402-1 13.06.20 Sáng A5.407-1
6 176C740006 Hà Thị Thắm 13.06.20 Chiều A5.402-1 13.06.20 Sáng A5.407-1
7 166C740016 Lương Thị Thức 13.06.20 Chiều A5.402-1 13.06.20 Sáng A5.407-1
1 1667010001 Lục Thị Nguyệt  Anh 166701A 15.06.20 Sáng A5.401 15.06.20 Chiều A5.405
2 1567010013 Vũ Thị  Dung 166701A 15.06.20 Sáng A5.401 15.06.20 Chiều A5.405
3 1567010014 Nguyễn Thị Dung 166701A 15.06.20 Sáng A5.401 15.06.20 Chiều A5.405
4 1667010002 Đào Thị  Dung 166701A 15.06.20 Sáng A5.401 15.06.20 Chiều A5.405
5 1667010003 Mai Thùy  Dương 166701A 15.06.20 Sáng A5.401 15.06.20 Chiều A5.405
6 1667010004 Mai Hương  Giang 166701A 15.06.20 Sáng A5.401 15.06.20 Chiều A5.405
7 1667010005 Quách Hương  Giang 166701A 15.06.20 Sáng A5.401 15.06.20 Chiều A5.405
8 1667010007 Nguyễn Thị Thu  166701A 15.06.20 Sáng A5.401 15.06.20 Chiều A5.405
9 1667010006 Nguyễn Thị  166701A 15.06.20 Sáng A5.401 15.06.20 Chiều A5.405
10 1667010009 Hoàng Hồng  Hạnh 166701A 15.06.20 Sáng A5.401 15.06.20 Chiều A5.405
11 1667010010 Nguyễn Thị  Hiền 166701A 15.06.20 Sáng A5.401 15.06.20 Chiều A5.405
12 1667010011 Nguyễn Thị  Hiếu 166701A 15.06.20 Sáng A5.401 15.06.20 Chiều A5.405
13 1667010012 Lại Thị  Hoa 166701A 15.06.20 Sáng A5.401 15.06.20 Chiều A5.405
14 1667010013 Phạm Thị  Hồng 166701A 15.06.20 Sáng A5.401 15.06.20 Chiều A5.405
15 1667010014 Mai Thị  Huế 166701A 15.06.20 Sáng A5.401 15.06.20 Chiều A5.405
16 1667010017 Mai Thị  Hương 166701A 15.06.20 Sáng A5.401 15.06.20 Chiều A5.405
17 1667010016 Bùi Thị  Hương 166701A 15.06.20 Sáng A5.401 15.06.20 Chiều A5.405
18 1667010018 Lê Thị  Liên 166701A 15.06.20 Sáng A5.401 15.06.20 Chiều A5.405
19 1667010019 Nguyễn Thị  Liễu 166701A 15.06.20 Sáng A5.401 15.06.20 Chiều A5.405
20 1667010021 Lưu Thị  Linh 166701A 15.06.20 Sáng A5.401 15.06.20 Chiều A5.405
21 1667010050 Ngô Khánh  Linh 166701A 15.06.20 Sáng A5.401 15.06.20 Chiều A5.405
22 1667010020 Cao Thị Thùy  Linh 166701A 15.06.20 Sáng A5.401 15.06.20 Chiều A5.405
23 1667010023 Đinh Thị Hồng  Loan 166701A 15.06.20 Sáng A5.401 15.06.20 Chiều A5.405
24 1667010024 Lê Thị  Lộc 166701A 15.06.20 Sáng A5.401 15.06.20 Chiều A5.405
25 1667010027 Hoàng Thị  166701A 15.06.20 Sáng A5.401 15.06.20 Chiều A5.405
26 1667010028 Trần Thị  166701A 15.06.20 Sáng A5.401 15.06.20 Chiều A5.405
27 1667010029 Hà Phương  Nam 166701A 15.06.20 Sáng A5.401 15.06.20 Chiều A5.405
28 1667010032 Nguyễn Thị Thu  Phương 166701A 15.06.20 Sáng A5.401 15.06.20 Chiều A5.405
29 1667010051 Lê Thu  Phương 166701A 15.06.20 Sáng A5.401 15.06.20 Chiều A5.405
30 1667010030 Lê Thị  Phương 166701A 15.06.20 Sáng A5.401 15.06.20 Chiều A5.405
31 1667010033 Trần Thị Thanh  Phương 166701A 15.06.20 Sáng A5.401 15.06.20 Chiều A5.407
32 1667010034 Lê Thị  Phượng 166701A 15.06.20 Sáng A5.401 15.06.20 Chiều A5.407
33 1667010039 Lê Thị  Thắm 166701A 15.06.20 Sáng A5.401 15.06.20 Chiều A5.407
34 1667010038 Vũ Thị  Thảo 166701A 15.06.20 Sáng A5.401 15.06.20 Chiều A5.407
35 1667010037 Bùi Trịnh