Danh sách thi lại cập nhật đến ngày 25/07/2020
25/07/2020 - Lượt xem: 109

STT Họ lót Tên Mã SV Môn Ngày thi Thời gian thi Phòng thi
1 Nguyễn Thị Mai An 1867010001 Kỹ năng đọc viết 1 28/07/2020 7h00 1.A3.102
2 Bùi Minh Anh 187401C020 Nguyên lý kế toán 28/07/2020 7h00 1.A3.102
3 Đỗ Trung  Anh 1664010059 Kế toán doanh nghiệp xây lắp 10/07/2020 14h00 1.A3.207
4 Đỗ Tuấn  Anh 1461010047 Các PPHĐ trong dạy học toán 10/07/2020 14h00 1.A6.102
5 Doãn Ngọc Anh 196C680002 Tâm lý học mầm non 28/07/2020 14h00 1.A1.103
6 Hoàng Thị Vân Anh 1967010001 Triết học Mác-Lênin 28/07/2020 14h00 1.A1.103
7 Lưu Thị Vân  Anh 1884020001 Quản trị doanh nghiệp thương mại 28/07/2020 7h00 1.A3.102
8 Mã Thị Vân Anh 1969080002 TN và môi trường DLVN 27/07/2020 14h00 1.A6.102
9 Nguyễn Đình  Anh 1563020002 Dinh dưỡng động vật 27/07/2020 7h00 1.A6.102
10 Trịnh Thị Vân  Anh 1364020001 Tiếng Anh 2 27/07/2020 7h00 1.A6.102
11 Trịnh Tuấn Anh 1863020001 Xác suất và thống kê toán học 28/07/2020 7h00 1.A3.102
12 Trương Trần Mỹ  Anh 1764010005 Kinh tế lượng 27/07/2020 7h00 1.A6.102
13 Nguyễn Thị Ngọc ánh 1964020002 Nguyên lý kế toán 27/07/2020 7h00 1.A6.102
14 Trương Thị Ngọc ánh 1763020003 Hóa học 29/07/2020 7h00 1.A6.102
15 Trương Viết  Bắc 1763020037 Công nghệ sinh sản và TTNT gia súc 27/07/2020 14h00 1.A6.102
16 Trương Viết  Bắc 1763020037 Dược lý thú y 27/07/2020 7h00 1.A6.102
17 Bounmala  Bouavan 1661030047 Phân tích thiết kế hướng đối tượng 23/07/2020 7h00 1.A2.108
18 Lê Thị Linh  Chi 1663050004 Dinh dưỡng cây trồng 28/07/2020 14h00 1.A1.103
19 Nguyễn Thế  Chuyên 1662030003 Mạng truyền thông công nghiệp và hệ SCADA 06/07/2020 7h00 1.A1.105
20 Nguyễn Hải Cường 176C700006 Kế toán máy 06/07/2020 14h00 1.A5.401
21 Nguyễn Đức  Đại 1861030028 Lập trình hướng đối tượng 16/07/2020 7h00 1.A5.401
22 Nguyễn Đức  Đại 1861030028 Hệ điều hành 28/07/2020 7h00 1.A3.102
23 Đỗ Hải  Đăng 1763020005 Công nghệ sinh sản và TTNT gia súc 27/07/2020 14h00 1.A6.102
24 Đỗ Hải  Đăng 1763020005 Dược lý thú y 27/07/2020 7h00 1.A6.102
25 Tào Ngọc  Đạt 1562030006 Vật lý đại cương A1 28/07/2020 14h00 1.A1.103
26 Nguyễn Thị Hoàng Diệu 1969000008 Cơ sở văn hoá Việt Nam 16/07/2020 7h00 1.A5.401
27 Lê Duy Đức 1964020008 Nguyên lý kế toán 27/07/2020 7h00 1.A6.102
28 Đỗ Văn  Dũng 1662030004 Mạng truyền thông công nghiệp và hệ SCADA 06/07/2020 7h00 1.A1.105
29 Nguyễn Hữu  Dũng 1669020007 LL GDTC & PP giáo dục thể chất 10/07/2020 14h00 1.A6.102
30 Lê Trần  Duy 1863020006 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 2 28/07/2020 7h00 1.A3.102
31 Nguyễn Mạnh  Giang 1661030064 Lập trình hướng đối tượng 16/07/2020 7h00 1.A5.401
32 Phùng Trường  Giang 1563050008 Tiếng Anh 3 29/07/2020 14h00 1.A5.111
33 Trương Đức  Giang 1563050009 Dinh dưỡng cây trồng 28/07/2020 14h00 1.A1.103
34 Phùng Sỹ Hải 177302C501 Dịch tễ học thú y 29/07/2020 7h00 1.A6.102
35 Trịnh Đình  Hải 1763020007 Công nghệ sinh sản và TTNT gia súc 27/07/2020 14h00 1.A6.102
36 Trịnh Đình  Hải 1763020007 Dược lý thú y 27/07/2020 7h00 1.A6.102
37 Lê Thị  Hân 1869080012 Một số vấn đề về tín ngưỡng,
tôn giáo và lễ hội ở Việt Nam
27/07/2020 7h00 1.A6.102
38 Lê Thị  Hân 1869080012 Một số vấn đề về tín ngưỡng,
tôn giáo và lễ hội ở Việt Nam
29/07/2020 7h00 1.A6.102
39 Đinh Thị Diệu  Hằng 1869000009 Đường lối cách mạng của ĐCS VN 27/07/2020 14h00 1.A6.102
40 Cao Thị Thu Hiền 1664030030 Thanh toán quốc tế 01/07/2020 14h00 1.A6.103
41 Cao Thị Thu Hiền 1664030030 Thị trường chứng khoán 06/07/2020 7h00 1.A1.105
42 Cao Thị Thu Hiền 1664030030 Định giá tài sản và gía trị doanh nghiệp 08/07/2020 7h00 1.A1.105
43 Lục Thị Thu Hiền 1463040005 Tiếng Anh 2 29/07/2020 14h00 1.A5.111
44 Nguyễn Thị  Hoa 1769020008 Đường lối cách mạng của ĐCS VN 10/07/2020 14h00 1.A6.102
45 Nguyễn Khánh Hòa 1964020011 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 28/07/2020 14h00 1.A1.103
46 Hoàng Thị Hồng 1761030021 Kiến trúc máy tính 28/07/2020 7h00 1.A3.102
47 Lưu Thị  Huệ 1769020009 Tâm lý học TDTT 10/07/2020 14h00 1.A6.102
48 Lưu Thị  Huệ 1769020009 Sinh hóa TDTT 27/07/2020 14h00 1.A6.102
49 Lưu Thị  Huệ 1769020009 Quản lý TDTT 28/07/2020 7h00 1.A3.102
50 Lê Khánh Huyền 1766010012 Tác phẩm văn học và Loại thể VH 27/07/2020 14h00 1.A6.102
51 Lê Khánh Huyền 1766010012 Văn học ấn Độ, Nhật Bản, Đông Nam á 28/07/2020 7h00 1.A3.102
52 Lê Khánh Huyền 1766010012 Làm văn 29/07/2020 14h00 1.A5.111
53 Lê Khánh Huyền 1766010012 VH phương Tây từ cổ đại đến thế kỷ XVII 29/07/2020 7h00 1.A6.102
54 Nguyễn Thu  Huyền 1889000009 Văn học 2 13/07/2020 7h00 2.A4.102
55 Nguyễn Thu  Huyền 1889000009 Giáo dục học tiểu học 17/07/2020 7h00 2.A4.101
56 Nguyễn Khảm 1869070003 Tâm lý học đại cương 29/07/2020 7h00 1.A6.102
57 Kingkeokathip  Khamvon 1664020049 Khởi sự doanh nghiệp 29/07/2020 7h00 1.A6.102
58 Phạm Minh  Khang 1464030022 GDTC 2 (Vovinam-Việt võ đạo) 13/07/2020 7h00 1.SB4
59 Phạm Minh  Khang 1464030022 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 28/07/2020 7h00 1.A3.102
60 Phạm Minh  Khang 1464030022 Toán cao cấp 29/07/2020 7h00 1.A6.102
61 Đặng Châu  Khanh 1869000015 Đường lối cách mạng của ĐCS VN 27/07/2020 14h00 1.A6.102
62 Lê Quốc  Khánh 1864020116 Lý thuyết mô hình toán kinh tế 27/07/2020 7h00 1.A6.102
63 Nguyễn Ngọc  Khánh 176C750005 Tư tưởng Hồ Chí Minh 06/07/2020 14h00 1.A5.216
64 Hà Văn  Khởi 1563050015 Tiếng Anh 3 29/07/2020 14h00 1.A5.111
65 Lương Văn Khuê 1864020059 Nguyên lý kế toán 28/07/2020 7h00 1.A3.102
66 Homsuvanh  Larn 1664030027 Thẩm định tài chính dự án 29/07/2020 14h00 1.A5.111
67 Homsuvanh  Larn 1664030027 Phân tích tài chính doanh nghiệp 29/07/2020 7h00 1.A6.102
68 Nguyễn Hữu Linh 1769070009 Kinh tế và phát triển 28/07/2020 7h00 1.A3.102
69 Nguyễn Thị ánh  Linh 1767010048 Biên dịch 2 27/07/2020 14h00 1.A6.102
70 Nguyễn Thùy  Linh 1669070024 Xác suất thống kê 08/07/2020 7h00 1.A1.105
71 Nguyễn Thùy  Linh 1669070024 Xác suất thống kê 28/07/2020 14h00 1.A1.103
72 Nguyễn Thùy  Linh 1669070024 Đánh giá tác động môi trường 29/07/2020 14h00 1.A5.111
73 Nguyễn Thùy  Linh 1669070024 Kinh tế môi trường (Địa lý) 29/07/2020 7h00 1.A6.102
74 Vũ Ngọc  Linh 1669020013 Xác suất thống kê 27/07/2020 7h00 1.A6.102
75 Tào Khánh  Ly 1566070012 Bản đồ học đại cương 06/07/2020 7h00 1.A1.105
76 Tào Khánh  Ly 1566070012 Hệ thống định vị toàn cầu 08/07/2020 7h00 1.A1.105
77 Tào Khánh  Ly 1566070012 Q.lý MT đô thị & khu công nghiệp 10/07/2020 7h00 1.A1.201
78 Phạm Thị Quỳnh Mai 196C740019 Số học 03/07/2020 14h00 2.A4.103
79 Đinh Xuân  Mạnh 1563020027 Dinh dưỡng động vật 27/07/2020 7h00 1.A6.102
80 Phạm Trọng  Mạnh 1669070026 Địa chất môi trường 27/07/2020 7h00 1.A6.102
81 Lê Công Minh 177401T506 Kế toán quản trị 1 27/07/2020 14h00 1.A6.102
82 Latphomxay  Mouk 1664020050 Quản trị bán hàng 29/07/2020 14h00 1.A5.111
83 Latphomxay  Mouk 1664020050 Khởi sự doanh nghiệp 29/07/2020 7h00 1.A6.102
84 Bùi Đình  Nam 1663050015 Dinh dưỡng cây trồng 28/07/2020 14h00 1.A1.103
85 Lê Văn Nam 1669020016 Tâm lý học TDTT 10/07/2020 14h00 1.A6.102
86 Nguyễn Trọng Nam 1961070003 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 29/07/2020 14h00 1.A5.111
87 Nguyễn Trọng Nam 1961070003 Thủy lực cơ sở 29/07/2020 7h00 1.A6.102
88 Phạm Thị Phương  Nga 186C680026 Tư tưởng Hồ Chí Minh 27/07/2020 7h00 1.A6.102
89 Nguyễn Hoàng  Nhi 1569010129 Làm đồ dùng dạy và đồ chơi 27/07/2020 14h00 1.A6.102
90 Nguyễn Hoàng  Nhi 1569010129 Giáo dục hoà nhập 28/07/2020 7h00 1.A3.102
91 Nguyễn Thị  Nhung 1661010014 Thực hành PPDH Toán 10/07/2020 14h00 1.A6.102
92 Khamchayfue  Phengva 1664020051 Quản trị bán hàng 29/07/2020 14h00 1.A5.111
93 Khamchayfue  Phengva 1664020051 Khởi sự doanh nghiệp 29/07/2020 7h00 1.A6.102
94 Lê Mai  Phương 1461010071 Hình sơ cấp 07/07/2020 14h00 1.A6.103
95 Lê Mai  Phương 1461010071 Các PPHĐ trong dạy học toán 10/07/2020 14h00 1.A6.102
96 Lê Ngọc  Phương 1769070012 Các vấn đề xã hội đương đại 27/07/2020 7h00 1.A6.102
97 Trần Thị Phương 1964010125 Lịch sử kinh tế quốc dân 16/07/2020 7h00 1.A5.401
98 Trịnh Trọng  Phượng 1562030021 Vật lý đại cương A1 28/07/2020 14h00 1.A1.103
99 Bùi Bá  Quân 1563050020 Tiếng Anh 3 27/07/2020 7h00 1.A6.102
100 Nguyễn Anh  Quang 1861030056 Thiết kế và xây dựng Cơ sở dữ liệu 27/07/2020 7h00 1.A6.102
101 Nguyễn Thị Hồng  Quyên 1461010032 Giáo dục thể chất 2 01/07/2020 14h00 1.SB1
102 Lê Văn  Quyền 1464020049 Thống kê doanh nghiệp 27/07/2020 14h00 1.A6.102
103 Somsouvanxay  Soulath 1664020054 Quản trị bán hàng 29/07/2020 14h00 1.A5.111
104 Somsouvanxay  Soulath 1664020054 Khởi sự doanh nghiệp 29/07/2020 7h00 1.A6.102
105 Trịnh Hữu  Tài 1663050020 Dinh dưỡng cây trồng 28/07/2020 14h00 1.A1.103
106 Lê Bá Tâm 1761030033 Kiến trúc máy tính 28/07/2020 7h00 1.A3.102
107 Nguyễn Lê Đức  Tâm 1562030023 Vật lý đại cương A1 28/07/2020 14h00 1.A1.103
108 Nguyễn Thị Thắng 1266010067 Tiếng Anh 2 29/07/2020 14h00 1.A5.111
109 Nguyễn Văn Thắng 1964010036 Cơ sở văn hoá Việt Nam 16/07/2020 7h00 1.A5.401
110 Đỗ Thị Thảo 1964010038 Lịch sử kinh tế quốc dân 16/07/2020 7h00 1.A5.401
111 Nguyễn Thị  Thảo 1864010140 Kế toán tài chính 2 28/07/2020 7h00 1.A3.102
112 Nguyễn Thị Thơ 196C680037 Tâm lý học mầm non 28/07/2020 14h00 1.A1.103
113 Nguyễn Thị Thuận 146C680175 Tiếng Anh 2 29/07/2020 14h00 1.A5.111
114 Hàn Thị  Thúy 1869020010 Giáo dục học 10/07/2020 14h00 1.A6.102
115 Đỗ Minh Thủy 187402C509 Khởi sự kinh doanh 27/07/2020 14h00 1.A6.102
116 Đỗ Minh Thủy 187402C509 Quản trị tài chính doanh nghiệp 2 28/07/2020 7h00 1.A3.102
117 Đỗ Minh Thủy 187402C509 Kinh tế lượng 29/07/2020 7h00 1.A6.102
118 Thiều Thị Thủy 189401V525 Lịch sử kinh tế quốc dân 16/07/2020 7h00 1.A5.401
119 Phạm Ngọc Tiến 177302T508 Dịch tễ học thú y 29/07/2020 7h00 1.A6.102
120 Lê Văn  Tình 1662030022 Mạng truyền thông công nghiệp và hệ SCADA 06/07/2020 7h00 1.A1.105
121 Lê Thị  Trang 1663050024 Dinh dưỡng cây trồng 28/07/2020 14h00 1.A1.103
122 Nguyễn Văn  Trọng 1662030027 Mạng truyền thông công nghiệp và hệ SCADA 06/07/2020 7h00 1.A1.105
123 Lê Đình  1763020031 Công nghệ sinh sản và TTNT gia súc 27/07/2020 7h00 1.A6.102
124 Lê Thị  1666060015 Thể chế chính trị Việt Nam hiện đại 16/07/2020 7h00 1.A5.401
125 Nguyễn Văn  Tuấn 1862030008 Máy điện 27/07/2020 14h00 1.A6.102
126 Trương Khắc  Tuấn 1761070019 Nền móng 27/07/2020 14h00 1.A6.102
127 Vương Hữu Tuấn 187402C512 Đường lối cách mạng của ĐCS VN 27/07/2020 7h00 1.A6.102
128 Lê Thanh  Tùng 1669070040 Sinh thái môi trường 29/07/2020 7h00 1.A6.102
129 Nguyễn Thị Cẩm Vân 1666060021 Du lịch sinh thái 09/07/2020 14h00 1.A6.102
130 Nguyễn Thị Cẩm Vân 1666060021 Nghiệp vụ phục vụ nhà hàng 09/07/2020 14h00 1.A6.102
131 Lương Văn Viễn 1861030021 Vật lý kỹ thuật 1 28/07/2020 7h00 1.A3.102