Danh sách thi lại cập nhật đến ngày 15/07/2020
15/07/2020 - Lượt xem: 59

Lưu ý: Danh sách sắp xếp theo họ và tên

Họ lót Tên Mã SV Ma HP Môn Ngày thi Thời gian Phòng thi
Nguyễn Thị Mai An 1867010001 131032 Kỹ năng đọc viết 1 28/07/2020 7h00 1.A3.102
Bùi Minh Anh 187401C020 153105 Nguyên lý kế toán 28/07/2020 7h00 1.A3.102
Đỗ Trung  Anh 1664010059 153049 Kế toán doanh nghiệp xây lắp 10/07/2020 14h00 1.A3.207
Đỗ Tuấn  Anh 1461010047 112000 Các PPHĐ trong dạy học toán 10/07/2020 14h00 1.A6.102
Doãn Ngọc Anh 196C680002 181007 Tâm lý học mầm non 28/07/2020 14h00 1.A1.103
Hoàng Thị Vân Anh 1967010001 196055  Triết học Mác-Lênin 28/07/2020 14h00 1.A1.103
Lưu Thị Vân  Anh 1884020001 154056 Quản trị doanh nghiệp thương mại 28/07/2020 7h00 1.A3.102
Mã Thị Vân Anh 1969080002 128007 TN và môi trường DLVN 27/07/2020 14h00 1.A6.102
Nguyễn Đình  Anh 1563020002 164076 Dinh dưỡng động vật 27/07/2020 7h00 1.A6.102
Trịnh Thị Vân  Anh 1364020001 133032 Tiếng Anh 2 27/07/2020 7h00 1.A6.102
Trịnh Tuấn Anh 1863020001 114005 Xác suất và thống kê toán học 28/07/2020 7h00 1.A3.102
Trương Trần Mỹ  Anh 1764010005 151025 Kinh tế lượng 27/07/2020 7h00 1.A6.102
Nguyễn Thị Ngọc ánh 1964020002 153105 Nguyên lý kế toán 27/07/2020 7h00 1.A6.102
Trương Thị Ngọc ánh 1763020003 116016 Hóa học 29/07/2020 7h00 1.A6.102
Trương Viết  Bắc 1763020037 164080 Dược lý thú y 27/07/2020 7h00 1.A6.102
Trương Viết  Bắc 1763020037 164060 Công nghệ sinh sản và TTNT gia súc 27/07/2020 14h00 1.A6.102
Lê Thị Linh  Chi 1663050004 163017 Dinh dưỡng cây trồng 28/07/2020 14h00 1.A1.103
Nguyễn Thế  Chuyên 1662030003 177053 Mạng truyền thông công nghiệp và hệ SCADA 06/07/2020 7h00 1.A1.105
Nguyễn Hải Cường 176C700006 153055 Kế toán máy 06/07/2020 14h00 1.A5.401
Nguyễn Đức  Đại 1861030028 174075 Lập trình hướng đối tượng 16/07/2020 7h00 1.A5.401
Nguyễn Đức  Đại 1861030028 172031 Hệ điều hành 28/07/2020 7h00 1.A3.102
Đỗ Hải  Đăng 1763020005 164080 Dược lý thú y 27/07/2020 7h00 1.A6.102
Đỗ Hải  Đăng 1763020005 164060 Công nghệ sinh sản và TTNT gia súc 27/07/2020 14h00 1.A6.102
Tào Ngọc  Đạt 1562030006 171005 Vật lý đại cương A1 28/07/2020 14h00 1.A1.103
Nguyễn Thị Hoàng Diệu 1969000008 121005 Cơ sở văn hoá Việt Nam 16/07/2020 7h00 1.A5.401
Lê Duy Đức 1964020008 153105 Nguyên lý kế toán 27/07/2020 7h00 1.A6.102
Đỗ Văn  Dũng 1662030004 177053 Mạng truyền thông công nghiệp và hệ SCADA 06/07/2020 7h00 1.A1.105
Nguyễn Hữu  Dũng 1669020007 292026 LL GDTC & PP giáo dục thể chất 10/07/2020 14h00 1.A6.102
Lê Trần  Duy 1863020006 196046 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 2 28/07/2020 7h00 1.A3.102
Nguyễn Mạnh  Giang 1661030064 174075 Lập trình hướng đối tượng 16/07/2020 7h00 1.A5.401
Phùng Trường  Giang 1563050008 133033 Tiếng Anh 3 29/07/2020 14h00 1.A5.111
Trương Đức  Giang 1563050009 163017 Dinh dưỡng cây trồng 28/07/2020 14h00 1.A1.103
Phùng Sỹ Hải 177302C501 164071 Dịch tễ học thú y 29/07/2020 7h00 1.A6.102
Trịnh Đình  Hải 1763020007 164080 Dược lý thú y 27/07/2020 7h00 1.A6.102
Trịnh Đình  Hải 1763020007 164060 Công nghệ sinh sản và TTNT gia súc 27/07/2020 14h00 1.A6.102
Lê Thị  Hân 1869080012 124225 Một số vấn đề về tín ngưỡng,
tôn giáo và lễ hội ở Việt Nam
27/07/2020 7h00 1.A6.102
Đinh Thị Diệu  Hằng 1869000009 198025 Đường lối cách mạng của ĐCS VN 27/07/2020 14h00 1.A6.102
Cao Thị Thu Hiền 1664030030 152065 Thị trường chứng khoán 06/07/2020 7h00 1.A1.105
Cao Thị Thu Hiền 1664030030 152145 Định giá tài sản và gía trị doanh nghiệp 08/07/2020 7h00 1.A1.105
Lục Thị Thu Hiền 1463040005 133032 Tiếng Anh 2 29/07/2020 14h00 1.A5.111
Nguyễn Thị  Hoa 1769020008 198025 Đường lối cách mạng của ĐCS VN 10/07/2020 14h00 1.A6.102
Nguyễn Khánh Hòa 1964020011 196060 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 28/07/2020 14h00 1.A1.103
Hoàng Thị Hồng 1761030021 172025 Kiến trúc máy tính 28/07/2020 7h00 1.A3.102
Lưu Thị  Huệ 1769020009 281046 Tâm lý học TDTT 10/07/2020 14h00 1.A6.102
Lưu Thị  Huệ 1769020009 117093 Sinh hóa TDTT 27/07/2020 14h00 1.A6.102
Lưu Thị  Huệ 1769020009 193012 Quản lý TDTT 28/07/2020 7h00 1.A3.102
Lê Khánh Huyền 1766010012 122040 Tác phẩm văn học và Loại thể VH 27/07/2020 14h00 1.A6.102
Lê Khánh Huyền 1766010012 122063 Văn học ấn Độ, Nhật Bản, Đông Nam á 28/07/2020 7h00 1.A3.102
Lê Khánh Huyền 1766010012 122064 VH phương Tây từ cổ đại đến thế kỷ XVII 29/07/2020 7h00 1.A6.102
Lê Khánh Huyền 1766010012 123027 Làm văn 29/07/2020 14h00 1.A5.111
Nguyễn Thu  Huyền 1889000009 142002 Văn học 2 13/07/2020 7h00 2.A4.102
Nguyễn Thu  Huyền 1889000009 182006 Giáo dục học tiểu học 17/07/2020 7h00 2.A4.101
Nguyễn Khảm 1869070003 181145 Tâm lý học đại cương 29/07/2020 7h00 1.A6.102
Phạm Minh  Khang 1464030022 191035 GDTC 2 (Vovinam-Việt võ đạo) 13/07/2020 7h00 1.SB4
Phạm Minh  Khang 1464030022 152014 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 28/07/2020 7h00 1.A3.102
Phạm Minh  Khang 1464030022 114002 Toán cao cấp 29/07/2020 7h00 1.A6.102
Đặng Châu  Khanh 1869000015 198025 Đường lối cách mạng của ĐCS VN 27/07/2020 14h00 1.A6.102
Lê Quốc  Khánh 1864020116 151090 Lý thuyết mô hình toán kinh tế 27/07/2020 7h00 1.A6.102
Nguyễn Ngọc  Khánh 176C750005 197035 Tư tưởng Hồ Chí Minh 06/07/2020 14h00 1.A5.216
Hà Văn  Khởi 1563050015 133033 Tiếng Anh 3 29/07/2020 14h00 1.A5.111
Lương Văn Khuê 1864020059 153105 Nguyên lý kế toán 28/07/2020 7h00 1.A3.102
Nguyễn Hữu Linh 1769070009 125085 Kinh tế và phát triển 28/07/2020 7h00 1.A3.102
Nguyễn Thị ánh  Linh 1767010048 132014 Biên dịch 2 27/07/2020 14h00 1.A6.102
Nguyễn Thùy  Linh 1669070024 114086 Xác suất thống kê 08/07/2020 7h00 1.A1.105
Nguyễn Thùy  Linh 1669070024 114086 Xác suất thống kê 28/07/2020 14h00 1.A1.103
Nguyễn Thùy  Linh 1669070024 125075 Kinh tế môi trường (Địa lý) 29/07/2020 7h00 1.A6.102
Nguyễn Thùy  Linh 1669070024 125102 Đánh giá tác động môi trường 29/07/2020 14h00 1.A5.111
Vũ Ngọc  Linh 1669020013 114086 Xác suất thống kê 27/07/2020 7h00 1.A6.102
Tào Khánh  Ly 1566070012 125005 Bản đồ học đại cương 06/07/2020 7h00 1.A1.105
Tào Khánh  Ly 1566070012 125001 Hệ thống định vị toàn cầu 08/07/2020 7h00 1.A1.105
Tào Khánh  Ly 1566070012 125096 Q.lý MT đô thị & khu công nghiệp 10/07/2020 7h00 1.A1.201
Đinh Xuân  Mạnh 1563020027 164076 Dinh dưỡng động vật 27/07/2020 7h00 1.A6.102
Phạm Trọng  Mạnh 1669070026 125041 Địa chất môi trường 27/07/2020 7h00 1.A6.102
Lê Công Minh 177401T506 153084 Kế toán quản trị 1 27/07/2020 14h00 1.A6.102
Bùi Đình  Nam 1663050015 163017 Dinh dưỡng cây trồng 28/07/2020 14h00 1.A1.103
Lê Văn Nam 1669020016 281046 Tâm lý học TDTT 10/07/2020 14h00 1.A6.102
Nguyễn Trọng Nam 1961070003 158054 Thủy lực cơ sở 29/07/2020 7h00 1.A6.102
Nguyễn Trọng Nam 1961070003 196060 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 29/07/2020 14h00 1.A5.111
Phạm Thị Phương  Nga 186C680026 197035 Tư tưởng Hồ Chí Minh 27/07/2020 7h00 1.A6.102
Nguyễn Hoàng  Nhi 1569010129 147054 Làm đồ dùng dạy và đồ chơi 27/07/2020 14h00 1.A6.102
Nguyễn Hoàng  Nhi 1569010129 146005 Giáo dục hoà nhập 28/07/2020 7h00 1.A3.102
Nguyễn Thị  Nhung 1661010014 112032 Thực hành PPDH Toán 10/07/2020 14h00 1.A6.102
Lê Mai  Phương 1461010071 112040 Hình sơ cấp 07/07/2020 14h00 1.A6.103
Lê Mai  Phương 1461010071 112000 Các PPHĐ trong dạy học toán 10/07/2020 14h00 1.A6.102
Lê Ngọc  Phương 1769070012 122005 Các vấn đề xã hội đương đại 27/07/2020 7h00 1.A6.102
Trần Thị Phương 1964010125 151075 Lịch sử kinh tế quốc dân 16/07/2020 7h00 1.A5.401
Trịnh Trọng  Phượng 1562030021 171005 Vật lý đại cương A1 28/07/2020 14h00 1.A1.103
Bùi Bá  Quân 1563050020 133033 Tiếng Anh 3 27/07/2020 7h00 1.A6.102
Nguyễn Anh  Quang 1861030056 174031 Thiết kế và xây dựng Cơ sở dữ liệu 27/07/2020 7h00 1.A6.102
Lê Văn  Quyền 1464020049 152070 Thống kê doanh nghiệp 27/07/2020 14h00 1.A6.102
Trịnh Hữu  Tài 1663050020 163017 Dinh dưỡng cây trồng 28/07/2020 14h00 1.A1.103
Lê Bá Tâm 1761030033 172025 Kiến trúc máy tính 28/07/2020 7h00 1.A3.102
Nguyễn Lê Đức  Tâm 1562030023 171005 Vật lý đại cương A1 28/07/2020 14h00 1.A1.103
Nguyễn Thị Thắng 1266010067 133032 Tiếng Anh 2 29/07/2020 14h00 1.A5.111
Nguyễn Văn Thắng 1964010036 121005 Cơ sở văn hoá Việt Nam 16/07/2020 7h00 1.A5.401
Đỗ Thị Thảo 1964010038 151075 Lịch sử kinh tế quốc dân 16/07/2020 7h00 1.A5.401
Nguyễn Thị  Thảo 1864010140 153090 Kế toán tài chính 2 28/07/2020 7h00 1.A3.102
Nguyễn Thị Thơ 196C680037 181007 Tâm lý học mầm non 28/07/2020 14h00 1.A1.103
Nguyễn Thị Thuận 146C680175 133032 Tiếng Anh 2 29/07/2020 14h00 1.A5.111
Hàn Thị  Thúy 1869020010 182005 Giáo dục học 10/07/2020 14h00 1.A6.102
Đỗ Minh Thủy 187402C509 154011 Khởi sự kinh doanh 27/07/2020 14h00 1.A6.102
Đỗ Minh Thủy 187402C509 154082 Quản trị tài chính doanh nghiệp 2 28/07/2020 7h00 1.A3.102
Đỗ Minh Thủy 187402C509 151025 Kinh tế lượng 29/07/2020 7h00 1.A6.102
Thiều Thị Thủy 189401V525 151075 Lịch sử kinh tế quốc dân 16/07/2020 7h00 1.A5.401
Phạm Ngọc Tiến 177302T508 164071 Dịch tễ học thú y 29/07/2020 7h00 1.A6.102
Lê Văn  Tình 1662030022 177053 Mạng truyền thông công nghiệp và hệ SCADA 06/07/2020 7h00 1.A1.105
Lê Thị  Trang 1663050024 163017 Dinh dưỡng cây trồng 28/07/2020 14h00 1.A1.103
Nguyễn Văn  Trọng 1662030027 177053 Mạng truyền thông công nghiệp và hệ SCADA 06/07/2020 7h00 1.A1.105
Lê Đình  1763020031 164060 Công nghệ sinh sản và TTNT gia súc 27/07/2020 7h00 1.A6.102
Lê Thị  1666060015 124052 Thể chế chính trị Việt Nam hiện đại 16/07/2020 7h00 1.A5.401
Nguyễn Văn  Tuấn 1862030008 177011 Máy điện 27/07/2020 14h00 1.A6.102
Trương Khắc  Tuấn 1761070019 158089 Nền móng 27/07/2020 14h00 1.A6.102
Vương Hữu Tuấn 187402C512 198025 Đường lối cách mạng của ĐCS VN 27/07/2020 7h00 1.A6.102
Nguyễn Thị Cẩm Vân 1666060021 125035 Du lịch sinh thái 09/07/2020 14h00 1.A6.102
Nguyễn Thị Cẩm Vân 1666060021 127026 Nghiệp vụ phục vụ nhà hàng 09/07/2020 14h00 1.A6.102
Lương Văn Viễn 1861030021 159051 Vật lý kỹ thuật 1 28/07/2020 7h00 1.A3.102