Danh sách thi lại cập nhật đến ngày 04/07/2020
04/07/2020 - Lượt xem: 89

Lưu ý: Danh sách sắp xếp theo họ và tên

Họ lót Tên Mã SV Tên HP Ngày thi Thời gian Phòng thi
Nguyễn Thị Mai An 1867010001 Kỹ năng đọc viết 1 28/07/2020 7h00 1.A3.102
Bùi Minh Anh 187401C020 Nguyên lý kế toán 28/07/2020 7h00 1.A3.102
Đỗ Trung  Anh 1664010059 Kế toán doanh nghiệp xây lắp 10/07/2020 14h00 1.A3.207
Đỗ Tuấn  Anh 1461010047 Các PPHĐ trong dạy học toán 10/07/2020 14h00 1.A6.102
Lưu Thị Vân  Anh 1884020001 Quản trị doanh nghiệp thương mại 28/07/2020 7h00 1.A3.102
Mã Thị Vân Anh 1969080002 TN và môi trường DLVN 27/07/2020 14h00 1.A6.102
Nguyễn Đình  Anh 1563020002 Dinh dưỡng động vật 27/07/2020 7h00 1.A6.102
Trịnh Thị Vân  Anh 1364020001 Tiếng Anh 2 27/07/2020 7h00 1.A6.102
Trịnh Tuấn Anh 1863020001 Xác suất và thống kê toán học 28/07/2020 7h00 1.A3.102
Trương Trần Mỹ  Anh 1764010005 Kinh tế lượng 27/07/2020 7h00 1.A6.102
Nguyễn Thị Ngọc ánh 1964020002 Nguyên lý kế toán 27/07/2020 7h00 1.A6.102
Trương Viết  Bắc 1763020037 Công nghệ sinh sản và TTNT gia súc 27/07/2020 14h00 1.A6.102
Trương Viết  Bắc 1763020037 Dược lý thú y 27/07/2020 7h00 1.A6.102
Nguyễn Thế  Chuyên 1662030003 Mạng truyền thông công nghiệp và hệ SCADA 06/07/2020 7h00 1.A1.105
Nguyễn Hải Cường 176C700006 Kế toán máy 06/07/2020 14h00 1.A5.401
Nguyễn Đức  Đại 1861030028 Lập trình hướng đối tượng 16/07/2020 7h00 1.A5.401
Nguyễn Đức  Đại 1861030028 Hệ điều hành 28/07/2020 7h00 1.A3.102
Đỗ Hải  Đăng 1763020005 Công nghệ sinh sản và TTNT gia súc 27/07/2020 14h00 1.A6.102
Đỗ Hải  Đăng 1763020005 Dược lý thú y 27/07/2020 7h00 1.A6.102
Nguyễn Thị Hoàng Diệu 1969000008 Cơ sở văn hoá Việt Nam 16/07/2020 7h00 1.A5.401
Lê Duy Đức 1964020008 Nguyên lý kế toán 27/07/2020 7h00 1.A6.102
Đỗ Văn  Dũng 1662030004 Mạng truyền thông công nghiệp và hệ SCADA 06/07/2020 7h00 1.A1.105
Nguyễn Hữu  Dũng 1669020007 LL GDTC & PP giáo dục thể chất 10/07/2020 14h00 1.A6.102
Lê Trần  Duy 1863020006 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 2 28/07/2020 7h00 1.A3.102
Trịnh Đình  Hải 1763020007 Công nghệ sinh sản và TTNT gia súc 27/07/2020 14h00 1.A6.102
Trịnh Đình  Hải 1763020007 Dược lý thú y 27/07/2020 7h00 1.A6.102
Lê Thị  Hân 1869080012 Một số vấn đề về tín ngưỡng, tôn giáo
 và lễ hội ở Việt Nam
27/07/2020 7h00 1.A6.102
Đinh Thị Diệu  Hằng 1869000009 Đường lối cách mạng của ĐCS VN 27/07/2020 14h00 1.A6.102
Cao Thị Thu Hiền 1664030030 Thị trường chứng khoán 06/07/2020 7h00 1.A1.105
Cao Thị Thu Hiền 1664030030 Định giá tài sản và gía trị doanh nghiệp 08/07/2020 7h00 1.A1.105
Nguyễn Thị  Hoa 1769020008 Đường lối cách mạng của ĐCS VN 10/07/2020 14h00 1.A6.102
Hoàng Thị Hồng 1761030021 Kiến trúc máy tính 28/07/2020 7h00 1.A3.102
Lưu Thị  Huệ 1769020009 Tâm lý học TDTT 10/07/2020 14h00 1.A6.102
Lưu Thị  Huệ 1769020009 Sinh hóa TDTT 27/07/2020 14h00 1.A6.102
Lưu Thị  Huệ 1769020009 Quản lý TDTT 28/07/2020 7h00 1.A3.102
Lê Khánh Huyền 1766010012 Tác phẩm văn học và Loại thể VH 27/07/2020 14h00 1.A6.102
Lê Khánh Huyền 1766010012 Văn học ấn Độ, Nhật Bản, Đông Nam á 28/07/2020 7h00 1.A3.102
Nguyễn Thu  Huyền 1889000009 Văn học 2 13/07/2020 7h00 2.A4.102
Nguyễn Thu  Huyền 1889000009 Giáo dục học tiểu học 17/07/2020 7h00 2.A4.101
Phạm Minh  Khang 1464030022 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 28/07/2020 7h00 1.A3.102
Đặng Châu  Khanh 1869000015 Đường lối cách mạng của ĐCS VN 27/07/2020 14h00 1.A6.102
Lê Quốc  Khánh 1864020116 Lý thuyết mô hình toán kinh tế 27/07/2020 7h00 1.A6.102
Nguyễn Ngọc  Khánh 176C750005 Tư tưởng Hồ Chí Minh 06/07/2020 14h00 1.A5.216
Lương Văn Khuê 1864020059 Nguyên lý kế toán 28/07/2020 7h00 1.A3.102
Nguyễn Hữu Linh 1769070009 Kinh tế và phát triển 28/07/2020 7h00 1.A3.102
Nguyễn Thị ánh  Linh 1767010048 Biên dịch 2 27/07/2020 14h00 1.A6.102
Nguyễn Thùy  Linh 1669070024 Xác suất thống kê 08/07/2020 7h00 1.A1.105
Vũ Ngọc  Linh 1669020013 Xác suất thống kê 27/07/2020 7h00 1.A6.102
Tào Khánh  Ly 1566070012 Bản đồ học đại cương 06/07/2020 7h00 1.A1.105
Tào Khánh  Ly 1566070012 Hệ thống định vị toàn cầu 08/07/2020 7h00 1.A1.105
Tào Khánh  Ly 1566070012 Q.lý MT đô thị & khu công nghiệp 10/07/2020 7h00 1.A1.201
Đinh Xuân  Mạnh 1563020027 Dinh dưỡng động vật 27/07/2020 7h00 1.A6.102
Phạm Trọng  Mạnh 1669070026 Địa chất môi trường 27/07/2020 7h00 1.A6.102
Lê Công Minh 177401T506 Kế toán quản trị 1 27/07/2020 14h00 1.A6.102
Lê Văn Nam 1669020016 Tâm lý học TDTT 10/07/2020 14h00 1.A6.102
Phạm Thị Phương  Nga 186C680026 Tư tưởng Hồ Chí Minh 27/07/2020 7h00 1.A6.102
Nguyễn Hoàng  Nhi 1569010129 Làm đồ dùng dạy và đồ chơi 27/07/2020 14h00 1.A6.102
Nguyễn Hoàng  Nhi 1569010129 Giáo dục hoà nhập 28/07/2020 7h00 1.A3.102
Nguyễn Thị  Nhung 1661010014 Thực hành PPDH Toán 10/07/2020 14h00 1.A6.102
Lê Mai  Phương 1461010071 Hình sơ cấp 07/07/2020 14h00 1.A6.103
Lê Mai  Phương 1461010071 Các PPHĐ trong dạy học toán 10/07/2020 14h00 1.A6.102
Lê Ngọc  Phương 1769070012 Các vấn đề xã hội đương đại 27/07/2020 7h00 1.A6.102
Trần Thị Phương 1964010125 Lịch sử kinh tế quốc dân 28/07/2020 7h00 1.A3.102
Bùi Bá  Quân 1563050020 Tiếng Anh 3 27/07/2020 7h00 1.A6.102
Nguyễn Anh  Quang 1861030056 Thiết kế và xây dựng Cơ sở dữ liệu 27/07/2020 7h00 1.A6.102
Lê Văn  Quyền 1464020049 Thống kê doanh nghiệp 27/07/2020 14h00 1.A6.102
Lê Bá Tâm 1761030033 Kiến trúc máy tính 28/07/2020 7h00 1.A3.102
Đỗ Thị Thảo 1964010038 Lịch sử kinh tế quốc dân 16/07/2020 7h00 1.A5.401
Nguyễn Thị  Thảo 1864010140 Kế toán tài chính 2 28/07/2020 7h00 1.A3.102
Hàn Thị  Thúy 1869020010 Giáo dục học 10/07/2020 14h00 1.A6.102
Đỗ Minh Thủy 187402C509 Khởi sự kinh doanh 27/07/2020 14h00 1.A6.102
Đỗ Minh Thủy 187402C509 Quản trị tài chính doanh nghiệp 2 28/07/2020 7h00 1.A3.102
Thiều Thị Thủy 189401V525 Lịch sử kinh tế quốc dân 16/07/2020 7h00 1.A5.401
Lê Văn  Tình 1662030022 Mạng truyền thông công nghiệp và hệ SCADA 06/07/2020 7h00 1.A1.105
Nguyễn Văn  Trọng 1662030027 Mạng truyền thông công nghiệp và hệ SCADA 06/07/2020 7h00 1.A1.105
Lê Đình  1763020031 Công nghệ sinh sản và TTNT gia súc 27/07/2020 7h00 1.A6.102
Lê Thị  1666060015 Thể chế chính trị Việt Nam hiện đại 16/07/2020 7h00 1.A5.401
Nguyễn Văn  Tuấn 1862030008 Máy điện 27/07/2020 14h00 1.A6.102
Trương Khắc  Tuấn 1761070019 Nền móng 27/07/2020 14h00 1.A6.102
Vương Hữu Tuấn 187402C512 Đường lối cách mạng của ĐCS VN 27/07/2020 7h00 1.A6.102
Nguyễn Thị Cẩm Vân 1666060021 Du lịch sinh thái 09/07/2020 14h00 1.A6.102
Nguyễn Thị Cẩm Vân 1666060021 Nghiệp vụ phục vụ nhà hàng 09/07/2020 14h00 1.A6.102
Lương Văn Viễn 1861030021 Vật lý kỹ thuật 1 28/07/2020 7h00 1.A3.102