Tháng 09

17

kế hoạch tổ chức thi lại cho sinh viên được hoãn thi, thi lại

kế hoạch tổ chức thi lại cho sinh viên được hoãn thi, thi lại

Tháng 09

17

Kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra cho Học viên, NCS và SV hệ chính quy năm học 2020-2021

Căn cứ vào kế hoạch năm học 2020-2021, Nhà trường ban hành lịch tổ chức thi chuẩn đầu ra cho Học viên, NCS và SV hệ chính quy năm học 2020-2021 như sau:

Tháng 09

09

Biểu mẫu sinh viên năm 2020

Danh sách các biểu mẫu phục vụ Học sinh - Sinh viên năm 2020